Από τα μέσα Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους ο ΕΟΠΥΥ έχει ενεργοποιήσει τις συμβάσεις με τις Οφθαλμολογικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).

Για την κάλυψη των παραπάνω μονάδων δημιουργήσαμε μέσω του λογισμικού Medicalinfo ODC τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποπεράτωση των  εργασιών σε ελάχιστο χρόνο. Ο μηχανισμός ακολουθεί τη ροή εργασίας των Μονάδων ημερήσιας νοσηλείας ενώ έχει αυτοματοποιηθεί μεγάλο μέρος των διαδικασιών για την αποφυγή αφενός σφαλμάτων από το χρήστη ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές και έντυπες καταστάσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων. Επισημαίνεται πως αν και οι ΜΗΝ λειτουργούν διαφορετικά από τις Μονάδες κλειστής περίθαλψης ο ΕΟΠΥΥ για τις διαδικασίες υποβολών τις έχει εντάξει στην ίδια πλατφόρμα.

Παράλληλα με το λογισμικό Medicalinfo, το τεχνικό μας τμήμα έχει ολοκληρωμένη γνώση των κανονισμών και των διατάξεων που διέπουν την σύμβαση συνεργασίας των οφθαλμολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με τον ΕΟΠΥΥ.